MAP LLAWN +

Bywyd Gwyllt – Cors Erddreiniog

Cors Erddreiniog yw cors galchog fwyaf Môn.  Adlewyrchir ei phwysigrwydd mawr yn y gyfres o ddynodiadau a roddwyd arni sy’n cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol (NNR), Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (AoDdGA), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) a Safle Ramsar (a briodolir i wlypdiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol).  Lleolir y gors galchog hon rhwng pentrefi Capel Coch a Bryn Teg, ac mae parcio cyfyngedig yng Nghapel Coch.  Mae llwybr pren yn arwain drwy’r gwelyau hesg ac mae trac sy’n cynnig mynediad i rannau eraill o’r warchodfa.  Mae gan y gors galchog amrywiaeth o gynefinoedd gan gynnwys gwelyau hesg eang, coetir, rhostir a llynnoedd bach.

Mae’r ardal yn gartref i nifer o blanhigion arbenigol, fel tegeirian y clêr a’r gwlithlys cigysol, ac mae’n cynnig llety i gasgliad cyfoethog o bryfetach, yn arbennig glöynnod byw,  gwyfynod, mursennod a gweision neidr.  Gellir gweld britheg y gors, un o löynnod byw Ynysoedd Prydain sydd fwyaf dan fygythiad, ar y warchodfa a phoblogaeth ar ei phen ei hun o fursen las Penfro, sy’n brin.  Rhywogaethau planhigion y gors galchog sydd bwysicaf yw’r gorsfrwynen lem, corsfrwynen ddu, helygen Fair, brwynen flaendon a glaswellt y gweunydd.  Mae’n gynefin sy’n gyfoethog mewn tegeirianau prin sy’n bwysig yn rhyngwladol gydag amrywiaeth eang o rywogaethau gan gynnwys  tegeirian y gors culddail, tegeirian y gors gogleddol, tegeirian llydanwyrdd bach a caldrist y gors.  Ceir rhawn yr ebol prin yma yn ogystal â’r migwyn a’r grug croesddail yn y mannau gwlypaf.  Planhigion nodedig eraill yw crwynllys y gors, cwcwll y mynach a tamaid y cythraul.  Mae cynefinoedd y gors galchog yn denu amrywiaeth eang o adar.  Yn y gaeaf gallwch weld y boda tinwyn yn hela neu haid o gornchwiglod.  Yn ystod yr haf gellir gweld adar fel titw’r helyg ac, os ydych yn lwcus, y troellwr bach sy’n anodd iawn i’w gweld oherwydd eu cuddliw a’u gallu anarferol i daflu eu llais!  Mae hefyd yn werth cadw llygad am frogaod, gwiberod, dyfrgwn, ysgyfarnogod a llygod pengrwn y dŵr.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '