Bywyd Gwyllt – Ynys Lawd

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Os ydych eisiau’r cyfle i brofi golygfa wefreiddiol o filoedd o adar môr yn nythu yn ystod y gwanwyn a’r haf, yna mae’n rhaid ymweld ag Ynys Lawd!  Wedi ei lleoli ar arfordir gogledd orllewin Ynys Cybi, gellir mynd yno’n uniongyrchol o Lwybr Arfordirol Môn.

Mae maes parcio mawr yng ngwarchodfa’r Gymdeithas Gwarchod Adar sydd wrth ymyl y ganolfan ymwelwyr a’r caffi.  Mae cytref adar môr enfawr Ynys Lawd yn gartref i nifer o wahanol rywogaethau gan gynnwys gwylogod, llursod, palod a gwylanod coesddu a gwelir adar drycin Manaw a huganod oddiar yr arfordir yn achlysurol.   Gallwch gael lluniau agos, syfrdanol o adar yn nythu yn Nhŵr Elin ble mae ysbienddrychau, telesgopau a lluniau byw o deledu cylch cyfyng yn cael eu hanfon yn uniongyrchol o wyneb y clogwyni!  Mae gan Ynys Lawd hefyd yr ardal fwyaf o rostir morol yng ngogledd Cymru ble mae nifer helaeth o blanhigion fel clustog Fair, plucen felen, seren y gwanwyn, serenllys mawr, melog y cŵn, y gludlys arfor a’r ganrhi goch arfor.  Rhai o’r planhigion prin y gellir eu gweld yno yw’r cor-rosyn rhuddfannog (blodyn Sir Fôn), a chweinllys Ynys Cybi – nad yw’n tyfu yn unman arall yn y byd ac eithrio Ynys Cybi!  Mae’r clogwyni creigiog, serth sydd wedi eu gorchuddio â grug yn cynnal y frân goesgoch a’r hebog tramor ac maent yn nythu yma, ac yn ystod yr haf gall yr awyr fod yn llawn cân bersain yr ehedydd.  Yn ogystal â’i gasgliad chwedlonol o adar mae Ynys Lawd yn lle da i weld ymlusgiaid gan gynnwys y wiber a’r fadfall gyffredin y gallwch eu gweld – os ydych yn dawel – yn torheulo mewn mannau heulog ar y rhos.  Mae hefyd llawer o wahanol fathau o löynnod byw a gwyfynod gan gynnwys y glesyn serennog, y gwibiwr mawr, britheg berlog fach, cwcwll mochysgall, yr ermin gwyn a’r gem smotiau aur.  Efallai hefyd y gwelwch y carlwm a’r wenci yn chwarae ar y rhostir.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus