MAP LLAWN +

Tirwedd - Aberlleiniog, Llangoed a Penmon

Mae Aberlleiniog, Llangoed a Penmon i gyd yn agos at ei gilydd yng nghornel de ddwyrain Ynys Môn. Gorchuddiwyd yr ardal gan goetir aeddfed, llydanddail yn bennaf, sy’n ffinio Afon Menai. Mae’n gorwedd oddi fewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (AHNE). 

Mae’r tirwedd rhwng tref Biwmares a Thrwyn Du yn rhyfeddol o  atyniadol, gyda golygfeydd syfrdanol, pellgyrhaeddol o Afon Menai, arfordir tir mawr Gogledd Cymru, y Gogarth a’r Wyddfa fawreddog a chadwyn o fynyddoedd y Carneddau. Mae gan bentref tlws Llangoed ei Warchodfa Natur Leol, a Chastell Aberlleiniog - gyda mwnt a beili Normanaidd adferedig o’r 11 ganrif -  yn ei ganol. 

Mae pentref hudolus Penmon o fewn milltir i Langoed, ac wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â llwybrau drwy Barc Ceirw Penmon (oedd yn hanesyddol yn cadw ceirw) ac ymlaen i Briordy Penmon, Trwyn Du ac o amgylch chwareli carreg galch nodedig yr ardal. Mae Trwyn Du yn ymhyfrydu mewn goleudy streipïog du a gwyn, a golygfeydd godidog ar draws Swnt Seiriol i Ynys Seiriol. Mae gan Benmon gyfoeth o atyniadau hanesyddol, sy’n cynnwys Priordy hynafol, Eglwys a cholomendy. Mae maes parcio (tâl isel am aros yno) yn union wrth ochr yr adeiladau. Mae maes parcio yng nghanol Llangoed, ac mae meysydd parcio ar draeth Lleiniog a’r Trwyn Du. Mae nifer o lwybrau i fynd am dro yn yr ardal, gan gynnwys Llwybr Arfordirol Môn, sy’n cynnig cyfle da i archwilio a gwerthfawrogi’r gwahanol gynefinoedd sydd yn yr ardal a nodweddion y tirwedd.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Afon Menai

  'Bywyd Gwyllt Afon Menai'

  'Culfor neu Afon Menai yw’r dyffryn tanddwr hudolus sy’n gwahanu Môn o dir mawr Gogledd Cymru. '

 • Bywyd Gwyllt Penmon ac Ynys Seiriol

  'Bywyd Gwyllt Penmon ac Ynys Seiriol'

  'Mae Penmon yn ffurfio man dwyreiniol Ynys Môn, gan ymwthio allan i Fae Conwy. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '