MAP LLAWN +

Tirwedd - Afon Menai

Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. Mae’r culfor yn amrywio yn ei led o tua 300m i dri chwarter milltir. Gelwir y rhanbarth canolog rhwng y ddwy bont yn Bwll Ceris.  Mae hwn yn amgylchedd unigryw gyda llif llanw cryf sy’n cildroi, cerrynt cyflym a throbyllau sy’n chwyrlio. Mae llawer o ynysoedd bach alltraeth hefyd yn y culfor y gellir eu gweld yn glir o’r pontydd. O ochr Ynys Môn mae golygfeydd hardd o Eryri a chadwyn o fynyddoedd y Carneddau, Bae Conwy a thref Bangor ac i lawr am Gaernarfon.  

Ffawt ddaearegol fawr yw’r Culfor sy’n ffurfio trawsnewidiad rhwng Môn a chreigiau eraill o’r un oed ond, mae’n ymddangos, heb unrhyw gysylltiad â’i gilydd yng Ngogledd Cymru. 

Cafodd ei gerfio gan y rhew. Ffurfiwyd y nodwedd ddigamsyniol hon gan rewlifoedd o Eryri a gan lif rhew Môr Iwerddon a orchuddiodd Ynys Môn yn ystod Oes yr Ia diwethaf tua 22,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae’r Culfor hefyd yn Ardal Cadwraeth Arbennig morol (ACA) gydag amrywiaeth cyfoethog o gynefinoedd gan gynnwys cilfachau môr ac aberoedd, traethellau lleidiog a thywodlyd, morlynnoedd, morfa heli, traethau graean bras, clogwyni a riffiau carreg galch tanddwr.

Mae uchafbwyntiau arbennig ar hyd glannau’r Afon Menai yn cynnwys twyni tywod Cwningar Niwbwrch, Pwll Ceris gyda chefnlen o Bont Menai Telford a’r Carneddau, a Biwmares, Penmon a Thrwyn Du.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Aberlleiniog a Llangoed

  'Bywyd Gwyllt Aberlleiniog a Llangoed'

  'Rhyw filltir neu ddwy i’r gogledd o Fiwmares mae gwarchodfa natur goediog, hyfryd gyda chastell Normanaidd ‘cudd’ yn ei chanol. '

 • Bywyd Gwyllt Coed Cyrnol ac Ynys Tysilio Porthaethwy

  'Bywyd Gwyllt Coed Cyrnol ac Ynys Tysilio Porthaethwy'

  'Gwarchodfa Natur Leol yw Coed Cyrnol sydd yn nhref Porthaethwy. '

 • Bywyd Gwyllt Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy Llangefni

  'Bywyd Gwyllt Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy Llangefni'

  'Mae gwarchodfa natur goediog Nant y Pandy yn ffurfio rhan o ddyffryn yr Afon Cefni sy’n llifo drwy ganol tref Llangefni, tref sirol Môn. '