MAP LLAWN +

Tirwedd - Coedwig a Chwningar Niwbwrch

Mae Cwningar Niwbwrch yn system twyni tywod eang ac yn cynnwys man mwyaf deheuol Ynys Môn yn Abermenai. Ffurfir y gwningar o dwyni gweithredol a sefydlog ac maent yn cynnig cynefin pwysig i lawer o blanhigion ac anifeiliaid prin.

Mae’r ardal yn ffurfio rhan o’r Warchodfa Natur Genedlaethol sy’n cwmpasu Traeth Malltraeth, Pwll Dŵr y Cob, Morfa Heli Cefni, Abermenai, Ynys Llanddwyn, Bae Llanddwyn a Bae Penrhos. Fe’i plannwyd yn wreiddiol yn 1947 er mwyn rhwystro Niwbwrch rhag cael ei amlyncu gan dywod ac mae Coedwig Niwbwrch erbyn hyn yn adnodd pwysig gyda’i rhwydwaith helaeth o draciau a llwybrau. Er nad yw wedi ei chynnwys yn y Warchodfa Natur Genedlaethol, mae’r goedwig yn ardal bwysig i fywyd gwyllt. Wrth gerdded y llwybrau efallai y byddwch yn cael cipolwg ar wiwer goch neu'r gylfingroes neu’n clywed galwad yddfol y cigfrain yn hedfan uwchben gan fod hwn ar un adeg yn gartref i’r ail rif uchaf o gigfrain yn y byd. Teithiwch i’r de drwy neu ar gyrion y goedwig ac rydych yn cyrraedd yr ehangder mawr o draeth tywodlyd sy’n Fae Llanddwyn.

Gwneir y lleoliad hwn hyd yn oed yn fwy syfrdanol oherwydd y gefnlen o gadwyn Mynyddoedd Eryri a Phen Llŷn i’r de ac Ynys Llanddwyn i'r gogledd. Mae Llanddwyn yn ynys fach, lanwol ym mhen gogleddol Traeth Llanddwyn. Cafodd ei henw ar  ôl eglwys y Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru a fu'n byw yno yn ôl traddodiad tan 460 OC. Gellir dod o hyd i olion yr eglwys ar yr ynys o hyd.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Tirwedd Llyn Cefni

  'Tirwedd Llyn Cefni'

  'Yr ail lyn mwyaf o’r llynnoedd wedi eu gwneud â llaw dyn ar Ynys Môn yw Llyn Cefni a leolir yng nghanol yr ynys, tua milltir i’r gogledd o dref Llangefni. '