AILDDARGANFOD YNYS MÔN YN DDIOGEL

Gwyddom eich bod yn awyddus i '#AilddarganfodMôn' mewn ffordd DDIOGEL a CHYFRIFOL.Gyda dros 260 milltir sgwar i'w ailddarganfod, gan gynnwys trefi, traethau a llwybrau troed, mae digon i'w fwynhau'n ddiogel drwy ddilyn y camau syml isod.

PARCHU Ynys Môn, DIOGELU Ynys Môn, MWYNHAU Ynys Môn

Ceir poster Canllawiau Ailddarganfod Ynys Môn yn Ddiogel i'w lawr lwytho a'i brintio gan fusnesau a chymunedau - https://www.visitanglesey.co.uk/media/922380/code-of-conduct-v1.0.pdf

 

Parchu ein Traethau a’n Cefn Gwlad

 • Os yw eich hoff ardal yn brysur, dewch yn ôl pan fydd hi’n DAWELACH AC YN FWY DIOGEL i chi wneud hynny
 • Defnyddiwch ein traethau yn gyfrifol a dilynwch gyngor y wardeiniaid traeth, gwylwyr y glannau a’r RNLI

Parchu ein cymunedau lleol

 • Arhoswch ar y llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau, a pheidiwch â pharcio ar dir preifat. Yn ystod y cyfnod clo, mae bywyd gwyllt wedi symud i ardaloedd newydd a gofynnwn i chi roi eich ci ar dennyn ac aros ar y llwybrau i osgoi tarfu ar adar sy’n nythu.
 • Byddwch yn gyfrifol ac ewch â’ch sbwriel adref
 • Rydym yn siarad Cymraeg. Mae hyn yn rhan o’n diwylliant a’n ffordd o fyw a bydd yn cyfoethogi eich profiad. Beth am geisio dysgu ychydig o’r iaith tra byddwch yma.

Parchu unrhyw GANLLAWIAU ac ARWYDDION penodol a ddarparwyd gan y Cyngor neu ein partneriaid i’ch diogelu. Gallai cyfyngiadau neu fynediad i ardaloedd penodol newid heb rybudd.

Parchu’r tywydd a’r llanw – Gwiriwch cyn gadael

 • Gall y tywydd ac amodau newid yn gyflym, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r amodau cyn mynd allan a’ch bod wedi paratoi ar gyfer y diwrnod. Peidiwch â chael eich dal a dilynwch gyngor Adventure Smart https://www.adventuresmart.uk

 

DIOGELU Ynys Môn

Diogelu eich hun ac eraill. Dilynwch y CANLLAWIAU DIWEDDARAF ar sut i #AROSYNSAFF sy’n cael eu harddangos yn ein cyfleusterau, ein cymunedau a’n busnesau.  CADW PELLTER CYMDEITHASOL a GOLCHI DWYLO = Er mwyn eich cadw chi’n DDIOGEL.

Diogelu cefn gwlad a’r arfordir

 • Dilynwch y côd cefn gwlad, dylid osgoi campio gwyllt a pheidiwch â chynnau tanau yng nghefn gwlad na defnyddio offer barbeciw untro

Diogelu’r amgylchedd

 • ARHOSWCH YN LLEOL lle bynnag y bo hynny’n bosib. Beth am geisio teithio ar feic neu ar droed. Dyma’r ffordd orau o ddarganfod Ynys Môn a gweld rhywbeth newydd

Diogelu eich hun. Peidiwch â theithio’n ddiangen.

 • Gwiriwch fod y cyfleusterau yr ydych yn dymuno eu defnyddio ar agor ac archebwch ymlaen llaw. Mae gan y rhan fyaf o fusnesau gyfleusterau archebu ymlaen llaw erbyn hyn ac rydym yn eich annog i’w defnyddio.

 

MWYNHAU Ynys Môn

Mwynhau ein Diwylliant a’n Treftadaeth

 • ARHOSWCH YN LLEOL, a mwynhewch y cefn gwlad, yr henebion a’r cyfleusterau lleol sydd gerllaw. Mae ein diwylliant, iaith a threftadaeth yma i’w mwynhau a’u cofleidio.
 • MWYNHEWCH ddysgu ychydig o ymadroddion Cymraeg, a’u defnyddio yn LLEOL

Mwynhau cefnogi ein busnesau

 • Mae nifer o’n busnesau lleol wedi ailagor erbyn hyn a gallant ddanfon eu nwyddau at stepen eich drws. Rydym yn eich annog i AROS YN LLEOL, BWYTA’N LLEOL a SIOPA’N LLEOL.
 • Mwynhau rhannu eich atgofion gyda @croesomon

A COFIWCH. Mae’r canllawiau yn wahanol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ewch i https://llyw.cymru/

 

Fel cyrchfan dwristiaeth gyfrifol rydym yn awyddus i gefnogi diogelwch pobl Ynys Môn a’r ymwelwyr rydym yn eu croesawu

Am y Cyngor diweddaraf

Safle we’ Croeso Cymru https://www.croeso.cymru/cy/coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru:  https://icc.gig.cymru/

Rediscover Anglesey SAFELY

 

We know you are keen to ‘#RediscoverAnglesey’ in a safe and responsible way.  With over 260 square miles to rediscover, including towns, beaches and footpaths, there’s plenty to enjoy safely by following the simple steps below.

 

A bilingual Code of Conduct poster - https://www.visitanglesey.co.uk/media/922380/code-of-conduct.pdf is available for businesses and communities to download and print.

 

Respect, Protect, Enjoy