Telerau ac amodau

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Croeso i'n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio gyda, a gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol o ddefnydd, sydd, ynghyd â'n polisi preifatrwydd, yn llywodraethu'r perthynas rhwng Cyngor Sir Ynys Môn â chi mewn perthynas â'r wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o'r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

Mae defnyddio'r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

Mae cynnwys y tudalennau ar y wefan hon ar gyfer eich defnydd cyffredinol yn unig. Mae'n amodol i'w newid heb rybudd.

Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn rhoi unrhyw warant neu warant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a deunyddiau a ganfyddir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gallai gwybodaeth a deunyddiau o'r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn benodol yn eithrio atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau neu wallau o'r fath i'r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy'r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i neu wedi'i drwyddedu i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, y dyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu heblaw yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau ac amodau hyn.

Mae pob nod masnach a atgynhyrchir yn y wefan hon, nad ydynt yn eiddo, neu'n drwyddedig i'r gweithredwr, yn cael eu cydnabod ar y wefan.

Gall eu defnyddio heb awdurdod o'r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a / neu fod yn dramgwydd troseddol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd y wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae'r cysylltiadau hyn yn cael eu darparu er hwylustod i chi i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn golygu ein bod yn cymeradwyo'r wefan (au). Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan(au) cysylltiedig.

Mae eich defnydd o'r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy'n deillio o ddefnydd o'r fath ar y wefan yn ddarostyngedig i gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.