MAP LLAWN +

AHNE - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn

Mae i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.

Cafodd arfordir Môn ei ddynodi fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn 1966 a’i gadarnhau yn 1967. Fe’i dynodwyd er mwyn diogelu apêl esthetaidd ac amrywiaeth tirwedd arfordirol a chynefinoedd yr ynys rhag datblygu amhriodol.

Dynodiad arfordirol gan mwyaf yw’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy’n ymwneud â’r rhan fwyaf o 201 cilometr (125 milltir) o arfordir yr ynys ond gan gynnwys hefyd Mynydd Caergybi a Mynydd Bodafon. Mae swm sylweddol o dir arall sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn gefndir i’r arfordir. Cyfanswm tir yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ym Môn yw 221 cilometr sgwâr (21,500 hectar), a hon yw’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol fwyaf yng Nghymru gyda thrydedd ran o’r ynys ynddi.

Caiff nifer o cynefinoedd Ynys Môn eu diogelu ymhellach trwy ddynodiadau’r DU ac Ewropeaidd oherwydd eu gwerth o ran cadwraeth natur, ac mae’r rhain yn cynnwys : 

 • 6 ymgeisydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
 • 4 Ardal Diogelwch Arbennig
 • 1 Warchodfa Natur Genedlaethol
 • 26 o Safleoedd Gwyddonol Arbennig
 • 52 o Henebion Rhestredig

Yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol fe geir hefyd tri darn o arfordir agored heb ei ddatblygu, sydd wedi eu dynodi’n Arfordir Treftadaeth. Mae’r dynodiadau anstatudol hyn yn ategu’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gan ymwneud ag oddeutu 50 km (31 milltir) o’r arfordir.

Dyma’r rhannau o’r Arfordir Treftadaeth:

 • Gogledd Môn 28.6 kms (17 milltir)
 • Mynydd Twr 12.9 kms (8 milltir)
 • Bae Aberffraw 7.7 kms (4.5 milltir)

Gwaith a Gweithgareddau yn yr Ardal

Amaethyddiaeth a thwristiaeth yw’r cyflogwyr mwyaf yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mewn rhai achosion, mae’n gyfuniad o’r ddau. Mae ystod o gynnyrch lleol geir ar yr ynys yn amrywio o gaws a siocled i win. Mae llawer o’r cynnyrch lleol hefyd yn organig. Bydd oddeutu 2 filiwn o bobl yn ymweld â’r ynys bob blwyddyn gan ddenu pobl o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr a hefyd ymwelwyr o dramor.

Mae’r ynys yn cynnig nifer o gyfleon hamdden i’r trigolion ac i ymwelwyr, gyda’r mwyafrif yn mwynhau’r traethau tywod gwych a’r golygfeydd ysblennydd.

Rhai o’r dulliau hamdden mwyaf poblogaidd yw hwylio, pysgota, seiclo, cerdded, syrffio gwynt a jet sgïo. Mae’r rhain oll yn rhoi pwyslais ar yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Ar yr un pryd, mae poblogrwydd yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol fel lle i gynnal y fath weithgareddau yn amlwg yn cyfrannu at yr economi leol.

Lawrlwythwch fapiau o'r AHNE

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Rhoscolyn

  'Tirwedd Rhoscolyn'

  'Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. '

 • Tirwedd Traeth Dulas i Fae Lligwy

  'Tirwedd Traeth Dulas i Fae Lligwy'

  'Mae Traeth Dulas rhwng Amlwch a Moelfre a thua 4 milltir i’r de ddwyrain o dref Amlwch. '

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Mon

  'AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Mon'

  'Mae i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'