Cefn Gwlad

Nid yw’n syndod bod dros 220 milltir sgwâr o arfordir a thirweddau naturiol Ynys Môn wedi eu dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae rhywbeth i bawb yma, o fannau gwyrdd heddychlon am yn ail â charped o flodau lliwgar, i harddwch arbennig ein clogwyni uchel sy’n gartref i gannoedd o  adar y môr yn y tymor nythu!

Cerddwch ar hyd yr arfordir i ryfeddu at bentiroedd mwsoglyd, twyni glaswellt, baeau ac aberoedd neu ewch tua’r tir i weld llynnoedd, corsydd a choetiroedd. Gyda chronfeydd natur, parciau gwledig ac ardaloedd o ddiddordeb arbennig ar garreg eich drws mae’n hawdd gweld y bywyd gwyllt o’ch cwmpas yn llythrennol .

Mae nifer o lefydd gwych i fwynhau natur yma, fel Cors Erddreiniog, y fwyaf o gorsydd calch Ynys Môn. Yno ymysg y gwely cyrs gallwch weld Tegeirian y Clêr, y Gwlithlys a gwahanol loÿnnod byw, gwyfynod a gwas y neidr. Yng Nghronfa Llyn Cefni gallwch glywed cân y telor, y dryw ac ambell las y dorlan, ac yn y twyni yng Nghoedwig a Thywyn Niwbwrch mae tafod y gors, tafod-y-neidr bach a thafolen y traeth, yn ogystal â madfallod dŵr cribog ac ambell gele feddyginiaethol.

Darperir gwybodaeth ar rai o safleoedd a thirweddau gorau Ynys Môn ar y safle hon.