MAP LLAWN +

Cefn Gwlad

Nid yw’n syndod bod dros 220 milltir sgwâr o arfordir a thirweddau naturiol Ynys Môn wedi eu dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae rhywbeth i bawb yma, o fannau gwyrdd heddychlon am yn ail â charped o flodau lliwgar, i harddwch arbennig ein clogwyni uchel sy’n gartref i gannoedd o  adar y môr yn y tymor nythu!

Cerddwch ar hyd yr arfordir i ryfeddu at bentiroedd mwsoglyd, twyni glaswellt, baeau ac aberoedd neu ewch tua’r tir i weld llynnoedd, corsydd a choetiroedd. Gyda chronfeydd natur, parciau gwledig ac ardaloedd o ddiddordeb arbennig ar garreg eich drws mae’n hawdd gweld y bywyd gwyllt o’ch cwmpas yn llythrennol .

Mae nifer o lefydd gwych i fwynhau natur yma, fel Cors Erddreiniog, y fwyaf o gorsydd calch Ynys Môn. Yno ymysg y gwely cyrs gallwch weld Tegeirian y Clêr, y Gwlithlys a gwahanol loÿnnod byw, gwyfynod a gwas y neidr. Yng Nghronfa Llyn Cefni gallwch glywed cân y telor, y dryw ac ambell las y dorlan, ac yn y twyni yng Nghoedwig a Thywyn Niwbwrch mae tafod y gors, tafod-y-neidr bach a thafolen y traeth, yn ogystal â madfallod dŵr cribog ac ambell gele feddyginiaethol.

Darperir gwybodaeth ar rai o safleoedd a thirweddau gorau Ynys Môn ar y safle hon.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon

  'Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon'

  'Mae Aberlleiniog, Llangoed a Penmon i gyd yn agos at ei gilydd yng nghornel de ddwyrain Ynys Môn. Gorchuddiwyd yr ardal gan goetir aeddfed, llydanddail yn bennaf, sy’n...'

 • Tirwedd Mynydd Parys

  'Tirwedd Mynydd Parys'

  'Mae Mynydd Parys yn un o’r lleoliadau mae’n rhaid ymweld ag o! Mae rhwydwaith o deithiau cerdded o gwmpas tirwedd annaearol y mwynglawdd copr hynafol hwn ar Fynydd...'

 • Tirwedd Rhoscolyn

  'Tirwedd Rhoscolyn'

  'Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. '