Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cerddwyr yn bennaf, ond fel ellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir. Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG).

Ffeil ffeithiau

Hyd: 130 milltir / 200km
Esgyniad / disgyniad dros y llwybr cyfan: 4,174 medr / 13,695 troedfedd
Man cychwyn swyddogol: Eglwys Sant Cybi, Caergybi (cyfeirnod grid SH247 826)
Cyfartaledd nifer y dyddiadau i'w gwblhau'r daith: 12
Trefi / pentrefi yn uniongyrchol ar y llwybr: 20
Oes modd cwblhau pob rhan yn defnyddio cludiant cyhoeddus: Oes

Uchafbwyntiau

Mynydd Twr (y pwynt uchaf ar yr ynys), goleudy a chlogwyni môr Ynys Lawd, bwâu môr ym Mwa Gwyn (Rhoscolyn), Ynys y Fydlyn (Pen Bryn yr Eglwys), a Phorth Wen, Ynys Llanddwyn, Pont y Borth, Pont Britannia, eglwysi Llangwyfan (Aberffraw) Llanbadrig a Sant Tysilio (Porthaethwy), Gwarchodfa Natur Cemlyn, a Thrwyn a Phriordy Penmon. Hefyd Brain Coesgoch, Hebogau Tramor, Gwenoliaid y Môr, Llamhidyddion, Morloi a blodau gwyllt y gwanwyn.

Cyfeillion y Llwybr Arfordirol

Gwobrwyir unrhyw un sydd wedi cwblhau'r 130 milltir o'r Llwybr arfordirol gyda bathodyn arbennig a thystysgrif yn adnabod y gamp. I hawlio eich bathodyn llenwch y ffurflen arlinell ar safle we Cyfeillion y Llwybr Arfordirol.

Disgrifiadau llwybr a mapiau

Mae'r ynys wedi'i rhannu i mewn i 12 adran. I ddod o hyd i fwy o wybodaeth am daith gerdded arbennig, dilynwch y dolenni isod:-

Caergybi i Porth Trwyn (Llanfaethlu)
Porth Trwyn (Llanfaethlu) i Cemaes
Cemaes i Porth Amlwch
Porth Amlwch i Moelfre
Moelfre i Pentraeth
Pentraeth i Biwmares 
Biwmares i Llanfairpwll
Moel y Don i Llyn Rhos Ddu
Llyn Rhos Ddu i Aberffraw
Aberffraw i Pontrhydybont
Pontrhydybont i Trearddur
Trearddur i Caergybi

Gadewch i'r arbenigwyr lleol drefnu eich gwyliau cerdded neu beicio ar lwybrau arodirol a threftadaeth yr ynys.  mae pecynnau yn cynnwys llety, trosglwyddiadau, mapiau a chynllunwyr taith ynghyd a'n gwasanaeth cefnogol llawn.

Toiledau cyhoeddus

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.