Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Cloch llanw Cemaes ar drai fel estron ar y traeth

Llwybr Arfordirol: Cemaes i Borth Amlwch

Cloch llanw Cemaes ar drai fel estron ar y traeth

Disgrifiad llwybr a lawrlwythiad map ar gyfer rhan 3 o Lwybr Arfordirol Ynys Môn.

Mae'r disgrifiad o'r llwybr wedi'i gynnwys isod a gellir hefyd ei lawrlwytho fel ffeil i'w storio ar eich dyfais pan fyddwch allan ar y daith.

Disgrifiad o'r llwybr

Cerddwch ar hyd Stryd y Bont, dros y bont, a gyferbyn â throad Gwelfor, ewch i’r chwith i lawr i faes parcio.

Cerddwch drwy’r maes parcio, ar hyd y promenâd a thrwy faes parcio arall. Dechreuwch gerdded i fyny’r lôn, gan droi i’r chwith i ddringo set serth o risiau ar hyd llwybr y clogwyn (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Penrhyn Mawr). Ewch i’r dde lle mae’r llwybrau’n rhannu ac ewch drwy giât mochyn. Ewch i’r chwith ar hyd ymyl y cae, o gwmpas y penrhyn. Ewch drwy giât arall, i lawr ac i fyny set o risiau drwy safle hen chwarel a thrwy giât arall. Cerddwch ar draws y cae i gyfeiriad ‘White Lady Rock’.

Ewch drwy giât, i lawr ac i fyny dwy set o risiau, a dilynwch lwybr caeedig. Pan gyrhaeddwch fae Porth Padrig, fe allwch naill ai groesi’r traeth neu gymryd llwybr i fyny lôn at Eglwys Llanbadrig.

Os dewiswch fynd i’r traeth, ewch yn syth yn eich blaen, drwy giât, ac ewch i lawr i’r tywod, ac yna i fyny llethr raddol i fynd ar benrhyn ‘Trwyn Llanbadrig’. Ganymddolennu tua’r dwyrain, rownd y penrhyn, fe fyddwch yn mynd yn ôl i’r prif lwybr y tu ôl i’r fynwent. I osgoi cyfyngiadau’r llanw, trowch i’r dde yng nghyffordd y llwybr, i fyny llwybr wedi ei ffensio i ymuno â lôn. Trowch i’r chwith, a dilynwch y lôn i fyny at Eglwys Llanbadrig. Cyn yr eglwys, trowch i’r chwith drwy giât a dilynwch y wal rownd y fynwent, gan fynd i’r dde.

Ewch drwy giât, a dilynwch linell y ffens ar y dde i chi yn union heibio Ogof Gynfor. Ewch yn eich blaen i fyny rhiw, gan fynd i’r chwith ar ôl cyrraedd wal. Ewch drwy giât mochyn, ac unwaith eto dilynwch ffens ar y dde i chi. Ewch i’r dde, i lawr set o risiau, a dilynwch y wal ar y dde i chi sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r morlin (‘coastline’). Ewch i fyny’r rhiw, drwy’r ddwy giât mochyn, ac unwaith eto daliwch i ddilyn y wal ar y dde i chi i fyny’r rhiw. Gan fynd am i lawr, ewch i lawr set o risiau i gyrraedd Porth Llanlleiana.

O Borth Llanlleiana fe allwch gymryd llwybr mwy serth i fyny at Dinas Gynfor neu lwybr haws o gwmpas cefn y penrhyn. Ar gyfer y llwybr haws, ewch i’r dde o flaen yr hen adeilad, drwy giât, a dilynwch drac o gwmpas cefn y penrhyn. Ewch i’r chwith ar ôl

cyrraedd cyffordd yn y llwybrau, gan ddilyn llwybr sy’n mynd i fyny’n raddol i gyfarfod pen pellaf y llwybr serth wrth ddynesu at Borth Cynfor.

Ar gyfer y llwybr mwy serth, daliwch yn syth yn eich blaen rhwng pen pellaf yr adeilad a’r waliau crwn, gan fynd igam ogam i fyny’r llethr serth. Ar ben y rhiw, ewch i gyfeiriad y tŵr gwylio. Cerddwch heibio’r tŵr gwylio, ewch i’r chwith lle mae’r

llwybrau’n rhannu, gan ddilyn cefn y penrhyn. Ymddolennwch i’r dde rownd y penrhyn, i fynd oddi wrth y môr. Lle mae’r llwybr haws yn eich cyfarfod, trowch i’r chwith ac i lawr i Borth Cynfor.

Ewch dros y gamfa, i fyny cyfres o risiau, ac wrth fynd rownd y penrhyn fe ddaw bae Porthwen i’r golwg. Ewch heibio hen winsh ac yna i lawr gan fynd i’r dde tuag at fae Porthwen. Yma, fe allwch ddewis troi i’r chwith i fynd i fyny ar benrhyn Porthwen.

Dilynwch drac treuliedig gyda’r gwaith brics islaw i chi, yna ewch i’r chwith i fynd trwy 2 giât mochyn. Ar ôl yr ail, ewch i’r chwith a dilynwch y gwrych ar eich chwith i groesi dwy bompren fechan. Ewch i’r dde i fyny rhiw, ac yna ymddolennwch i’r chwith wrth frigiad creigiog (‘rocky outcrop’) i groesi nant, a thrwy giât wrth lecyn bach o goetir.

Ewch i gyfeiriad y t gwyn - Castell - o’ch blaen. Dilynwch linell y ffens ar y chwith i chi, gan fynd i’r dde i fyny at giât mochyn, ac yna i lawr i gyfeiriad y t. Ewch dros gamfa, heibio’r t, i fyny’r lôn a chariwch yn syth yn eich blaen lle mae’r lôn yn mynd i’r dde.

Ewch drwy giât fferm ac yn eich blaen ar hyd y trac a chanddo waliau o bobtu iddo. Ar ben y trac, ewch i’r chwith gan ddilyn y morlin. Dilynwch y morlin tua’r dwyrain oddi wrth Porthwen. Ewch drwy giât mochyn, i fyny set o risiau, ac ar hyd yr arfordir yn Allt Ebolion. Ewch drwy giât arall, a daliwch i ddilyn yr arfordir rownd Ogof Pwll y Delysg. Wrth ddynesu at Porth Llechog (‘Bull Bay’), ar ôl cyrraedd y ddwy giât mochyn, cymerwch y giât ar y chwith i chi i fynd rownd penrhyn Trwyn Melyn. Ewch tuag at y t ar y clogwyn, a dilynwch y llwybr rownd dros gamfa, drwy le parcio a thrwy giât ar y chwith. Dilynwch drac ag wyneb arno, i lawr set o risiau, ar hyd llwybr a chanddo waliau o bobtu iddo. Fe ddewch allan wrth westy’r Bull Bay Hotel.

Trowch i’r chwith, ac yn y gyffordd wrth y cwt cwch, trowch i’r chwith. Ar ôl ymuno â’r ffordd fawr, trowch i’r chwith. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd heibio Gwesty Trecastell. Ym mhen pellaf cilfan barcio, gyferbyn â Chlwb Golff Porth Llechog, trowch i’r chwith ar hyd llwybr caeedig. 

Ewch dros gamfa gerrig, i fyny dau ris, i fyny rhiw ac ar draws cae tuag at y fferm ar y gorwel. Ewch i lawr set o risiau, drosgamfa, ac i’r chwith lle mae’r llwybrau’n rhannu. Dilynwch y morlin heibio Traeth Dynion. Cadwch yn agos at yr arfordir ac ewch dros bompren fechan, i ddilyn walgerrig ar y dde i chi. Ewch i’r chwith rownd y wal gan gadw’n agos at yr arfordir. Yn union cyn cyrraedd y gwaith cemegol, trowch i’r dde i groesi draen gan ddilyn wal ar y dde i chi. Ewch i fyny set o risiau, a thrwy’r giât, heibio bwthyn Costog Fawr.

Dilynwch y lôn yn syth yn eich blaen, heibio cyffordd, ac yna trowch i’r chwith dros gamfa gerrig. Ewch i’r dde, gan fynd tuag at stad o dai. Ewch drwy borth, dros lein reilffordd, drwy giât arall i ddod allan ar ffordd. Trowch i’r dde, gan basio troad i’r chwith, ac ewch drwy giât fach ar y chwith i chi i fynd i lawr ar hyd glannau Afon Goch.

Ewch drwy’r giât a chroeswch y cae chwarae. Cerddwch drwy’r maes parcio yn y pen draw, a throwch i’r chwith ar hyd lôn. Bron ar eich union, trowch i’r dde. Fel dewis ychwanegol, fe allwch ddilyn y lôn hon at Drwyn Penwaig. Fel arall, ewch i’r dde ar lwybr glaswellt, dros bont fechan, i ddod allan wrth y llithrfa (‘slipway’) y tu ôl i Borth Amlwch.

Trowch i’r chwith ar hyd llwybr â gwrych o bobtu iddo i ddod allan yn yr harbwr. Cerddwch ar hyd y cei heibio’r tŵr gwylio. Ewch i fyny heibio caffi’r Llofft Hwyliau, rhwng y pyst ar yr ochr dde i’r adeilad, gan groesi ffordd i ddilyn y lôn fach i’r maes parcio cyhoeddus yn Llam Carw.

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol

Manylion Cyswllt


Cyfeiriad

Amlwch

Ymweld a'r wefan

https://www.walescoastpath.gov.uk

Mwynderau

  • Toiledau
  • Trafnidiaeth cyhoeddus gerllaw
  • Parcio ar gael.

gerllaw...